services
     

 

 

 

 

บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด

เงื่อนไขการให้บริการบำรุงรักษาระบบ ทั่วไป

 1. รูปแบบการให้บริการ
  1. บริการให้คำปรึกษา/แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์
  2. บริการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของระบบที่ขัดข้องหรือเสียหาย ณ สถานที่ลูกค้า
  3. บริการตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ตลอดจนบริการรับ-ส่งซ่อม ณ สถานที่ลูกค้า
  4. บริการดูแลตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์
 2. ระดับการให้บริการ
  1. หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะติดต่อกลับไปภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ/หรือนัดหมายเพื่อเข้าไปให้บริการ ณ สถานที่ลูกค้า
  2. หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้ระบบสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ลักษณะการให้บริการ
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะทำการนัดหมายกับผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานก่อนทุกครั้งที่จะเข้าไปให้บริการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ประจำ 2 เดือน
  2. ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเข้าไปให้บริการ ณ สถานที่ลูกค้า จะมีรายงานการทำงานพร้อมรายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานเซ็นตรวจสอบและรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือมีความบกพร่อง และไม่สามารถแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จะทำการนำส่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นไปซ่อมและนำกลับมาติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมเมื่อซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. การติดต่อแจ้งปัญหา

ในกรณีที่ระบบมีปัญหาสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯที่
โทร.  02-6754526-8 ต่อ 601 ในวันและเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดของบริษัทฯ หรือ
e-mail: service@versatsol.com 

 

วันและเวลาทำการของบริษัทฯ:        วันจันทร์-ศุกร์       เวลา 08.00 – 17.00 น